+36 20 480 7110 Üzenjen nekünk

Az Adatvédelmi nyilatkozat


1. Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató célja, hatálya, irányadó jogszabályok
A jelen Tájékoztató célja, hogy rögzítse a Hun House Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban együtt úgy is, mint a „Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és kezelési elveket, és a Társaságok adatvédelmi és kezelési politikáját, amelyet a jelen bekezdésben meghatározott társaságok, mint adatkezelők magukra nézve kötelező erővel ismernek el.
A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Társaságok különös tekintettel vették figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit. Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató hatálya a www.hunhouseingatlan.com címen elérhető weboldalakhoz (a továbbiakban: a „Weboldal”) kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.
Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Weboldalon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak.
Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak, szolgáltatók szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a Weboldalakon található hivatkozás vezet.
Ellenkező tájékoztatás hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki a Weboldalon megjelenő nem természetes személyek (ingatlanközvetítők, hirdetők stb.) adatkezeléseire.
Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik Fél személyes adatkezelési Tájékoztatóban foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért Adatkezelők semmilyen felelősséget nem vállalnak.
A Tájékoztató hatálya csak a személyes adatok kezelésére terjed ki, így az nem terjed ki a vállalkozások üzleti partnerek, üzletkötők adatainak kezelésére.

2. Fogalom meghatározások
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a Személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása (ideértve a profilalkotást is), korlátozása, törlése és megsemmisítése. Adatkezelő: azok a 3. pontban meghatározott személyek, akik az Adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározzák. Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Adatfeldolgozó: az a szolgáltató, aki bármely Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Felhasználó: az a természetes személy, aki a Weboldalon regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi 8. és 9. pontokban felsorolt adatát. Harmadik fél: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Weboldal üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik bármely Adatkezelő részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem az Adatkezelővel sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Weboldalhoz, a Felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Továbbá a tárhelyszolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő Külső szolgáltatónak tekintik a Felhasználót is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából. EDM: olyan elektronikus levél, amelyben az Adatkezelő a Felhasználók részére közvetlen megkeresés módszerével hirdetéseket, reklámokat küld. Az EDM üzenetben egyaránt megjelenhetnek az Adatkezelő ill. harmadik fél hirdetők hirdetései. Hírlevél: olyan elektronikus levél, amelyben az Adatkezelő a Felhasználók részére elsődlegesen tartalmi jellegű tájékoztatásokat küld. A Hírlevelekben csak az Adatkezelők tartalmai és esetlegesen hirdetései jelenhetnek meg. Közös adatkezelés: Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az ingatlan.com más adatkezelővel vagy adatkezelőkkel közösen határozza meg. Tájékoztató: az Adatkezelők jelen adatvédelmi és adatkezelési Tájékoztatója.

3. Az Adatkezelők személye és adatkezelési tevékenysége
3.1. Adatkezelő:
Név: Hun House Ingatlan Kft.
Székhely: 3525 Miskolc Tizeshonvéd utca 18 10/2
Cégjegyzék szám: 05-09-031808
A bejegyző bíróság megnevezése: Miskolci Törvényszéki Cégbíróság
Adószám: 26734660-1-05
Telefon: +36-20-480-7110
E-mail: hunhousekft@gamil.com
Adatvédelmi felelős: Nagy Attila
Adatvédelmi felelős beosztása: Igazgató

3.2. Az Adatkezelők Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok.
3.3. Az Adatkezelő üzemelteti a www.hunhouseingatlan.com weboldalt („Weboldal „), melynek keretében hirdetési helyet biztosít a Felhasználók részére használt és új ingatlanjaik és egyéb, pl. banner reklámok folyamatos hirdetésére az Adatkezelő által üzemeltetett www.hunhouseingatlan.com internetes címen levő adatbázisban, illetve kereső rendszerben.
Az Adatkezelő által ingyenesen biztosított internetes adminisztrátor felület használatával a Felhasználó helyezi el ingatlanhirdetéseit. Továbbá az egyéni hirdető Felhasználó számára lehetőséget biztosít arra, hogy a Weboldal felületére az általa értékesíteni kívánt ingatlan adatait, fényképeit feltöltse, a Weboldalon megadja azokat a paramétereket, amelyeknek megfelelő ingatlant keres; a hirdetett ingatlanokra érdeklődést küldjön, továbbá a Weboldalon keresztül hirdetésfigyelő szolgáltatást vegyen igénybe.
3.4. A Felhasználó az Adatkezelő vonatkozásában és az Adatkezelővel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait.
3.5. A Felhasználó a jelen Tájékoztató elfogadásával elfogadja, hogy a Weboldal által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban időről-időre rendszerüzenetet kap.
Ezek a rendszerüzenetek tartalmazhatnak egyrészt a rendszer használatával kapcsolatos információkat, tanácsokat, másrészt új szolgáltatások bemutatását, általános vagy személyre szabott javaslatokat, egyéb információkat.

4. Az Adatkezelés elvei, módja, az irányadó jogszabályok
4.1. Az Adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, a Felhasználókkal együttműködve járnak el az Adatkezelés során.
Az Adatkezelők csak a törvényben meghatározott, vagy a Felhasználók által megadott Személyes adatokat kezelik, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt Személyes adatok köre arányban áll az Adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.
4.2. Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat az Adatkezelők az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánják felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatják, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzik, illetőleg lehetőséget biztosítanak számára, hogy a felhasználást megtiltsa. 4.3. Adatkezelők a nekik megadott Személyes adatokat nem ellenőrzik.
A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
4.4. Az Adatkezelők az általuk kezelt Személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon, valamint egyes – a jelen Tájékoztatóban hivatkozott – esetekben a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adják.
A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.
Az Adatkezelők bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Adatkezelők érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszik az érintett Felhasználó elérhető Személyes adatait.
4.5. Az Adatkezelők rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthetnek, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
Ettől eltérően, amennyiben a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy részére Adatkezelő marketing célú ajánlatot küldjön, illetve publikáljon, úgy elfogadja, hogy ezen szolgáltatás keretében és kizárólag a szolgáltatás biztosítása érdekében a Felhasználó aktivitásáról gyűjtött adatok a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb Személyes adatokkal összekapcsolásra kerülnek.
4.6. Az Adatkezelő az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesítik, akiknek korábban a Személyes adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
4.7. Tekintettel a GDPR vonatkozó rendelkezéseire az Adatkezelő nem kötelesek adatvédelmi tisztviselő kijelölésére.
4.8. A felhasználó jogosult a regisztrációjának törésére és ezzel az adatainak törlésére. Ezzel a regisztráció és adatok azonnal inaktívá válnak.
A felhasználói adatok a szolgáltató maximum egy éven belül újra aktiválhatja, ha a szolgáltatót a szolgáltatás teljesülésével kapcsolatban félrevezették vagy információkat hallgattak el, szolgáltatási díjfizetés megkerülésének érdekében.
Az inaktív regisztráció és adatok egy év elteltével végleges törlésre kerülnek.
4.9. Az Adatkezelő a Személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezelik. Az adatkezelésre irányadó jogszabályok különösen:
● az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”);
● a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: „Grtv.”);
● az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete;
● az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
● a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően).


5. Az Adatkezelés jogalapja
5.1. Figyelemmel az Adatkezelő tevékenységének jellegére, az Adatkezelés jogalapja a Felhasználó önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont),továbbá profilalkotás esetén a Felhasználó megfelelő, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatása.
A Felhasználók önként lépnek kapcsolatba az Adatkezelőkkel, önként regisztrálnak, önként veszik igénybe az Adatkezelők szolgáltatását.
Az Adatkezelők a Felhasználók hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezelnek adatot, ha erre törvény őket egyértelműen felhatalmazza.
5.2. Az Adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. A főbb, Adatkezelést is előíró jogszabályok a 4.8. pontban meghatározott jogszabályok.
Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő részére díjat fizet, a bizonylaton szereplő adatokat az Adatkezelők a számvitelről szóló törvényben meghatározottak szerint kezelik.
5.3. A hozzájáruláson alapuló Adatkezelés esetén a Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti Adatkezelés jogszerűségét.
5.4. Az Adatkezelők a Felhasználó által a Weboldalra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelők jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzítik.
5.5. Jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.
5.6. Bármely Felhasználó e-mail címének, valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást, illetve azok használata semmilyen módon nem valósít meg jogsértést. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.


6. Az Adatkezelés célja
Az Adatkezelők Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelnek. Az Adatkezelés minden szakaszában megfelel az Adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. Az Adatkezelők törekszenek arra, hogy csak olyan Személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az Adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A Személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az Adatkezelés célja elsősorban a Weboldal üzemeltetése, és az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása.
● A Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;
● Személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése;
● Felhasználói csoportok képzése és részükre célzott tartalom és/vagy hirdetések megjelenítése;
● Hirdetési szerződés megkötése, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése;
● A hirdetésekkel kapcsolatos díjak kiszámlázása;
● A hirdetési díjakkal kapcsolatos követelések érvényesítése;
● Nyereményjátékok szervezése, bonyolítása;
● Az Adatkezelőket terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőket megillető jogok gyakorlása;
● Elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése - ezen célból az Adatkezelők csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használnak fel;
● a Felhasználók jogainak védelme;
● Hírlevek szerkesztése, kiküldése a Felhasználók részére;
● A Felhasználó igényeinek feltérképezése, testreszabott hirdetések megküldése érdekében az Adatkezelők birtokában lévő adatok alapján felhasználói profil készítése;
● A Felhasználók igényeinek, érdeklődéseinek kielégítése érdekében hirdetői kedvezmények, -ajánlatok, lehetséges hirdetők felkutatása;
● Hirdetési kampány tervezése és megvalósítása: EDM levelek szerkesztése (tartalmi és kreatív elemek), célcsoportra és ütemezésre vonatkozó javaslatok készítése;
● A Felhasználó profiljának, illetve érdeklődésének megfelelő, közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú ajánlatok (EDM, testreszabott bannerek, displayek) kiküldése ill. kihelyezése;
● A saját hirdetésszervezési tevékenységéhez köthető hirdetői díjak beszedése, számlázás;
● a Felhasználó megrendelése esetén egyedi igény szerinti hirdetési táblák legyártása.


7. A kezelt Személyes adatok forrása
Az Adatkezelő az alaptevékenység vonatkozásában kizárólag a Felhasználók által megadott Személyes adatokat kezelik, adatokat más forrásból nem gyűjtenek (a 13. pont szerinti IP cím, cookie kivételével). A Személyes adatok megadása a Felhasználó regisztrációja során történik. A Felhasználó a regisztráció során megadja a nevét, felhasználói nevét, telefonszámát, e-mail címét, jelszavát. A Felhasználó Hírlevél küldéshez történt hozzájárulása esetén a kezelt Személyes adatok köre és forrása azonos a fenti bekezdésben rögzítettekkel. Amennyiben a Felhasználó hozzájárulását adta közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú ajánlatok küldéséhez (pl. EDM, testreszabott bannerek, displayek kihelyezése), úgy az Adatkezelő a fentieken túlmenően az alábbi Személyes adatokat kezeli az alábbi forrásokból:
● a hozzájárulás megadásakor, illetve a Weboldal használata során: Felhasználó által rögzített személyes adatok,
● ügyfélprofilozáshoz kapcsolódóan: Felhasználói regisztráció és böngészés során azonosított IP cím, cookie,
● webes adatforrásból böngészési adatok.
Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő által szervezetett promóción regisztrál, és megadja adatait, az adott promóció tájékoztatójában foglaltak szerint hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Ebben az esetben az Adatkezelő kizárólag a promóció során megadott adatokat kezelik a promóció céljára. Amennyiben a Felhasználó egyedi hirdetési tábla legyártására vonatkozó megrendelést ad, a regisztráció során megadott adatain túlmenően megadja a szállítási nevet és a pontos szállítási címet, telefonszámát, és számlázási adatait.

8. A kezelt Személyes adatok köre
Az Adatkezelő az alaptevékenységük és a Hírlevél küldési szolgáltatásuk keretében kizárólag a Felhasználók által megadott Személyes adatokat kezelik.
A kezelt adatok az alábbiak:
a) a Felhasználó teljes neve, felhasználói neve, e-mail címe, telefonszáma, állandó / ideiglenes lakóhely, irányítószám adatait – az adatkezelés célja a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás lehetősége,
b) a Felhasználói név, jelszó, amely az e-mail címmel együtt – a bejelentkezéshez szükséges;
c) a fentieken túlmenően a Felhasználó döntése alapján – a fizetős szolgáltatások számlázásához kapcsolódóan a Weboldal igénybevételéhez kapcsolódóan az Adatkezelők kezelhetik a Felhasználó számlázási cím és irányítószám adatait, bankszámlaszámát.
d) IP cím, cookie – a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelők jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (13. pontban részletezettek szerint);
e) a Felhasználó címe, számlázási neve és címe az adatkezelés célja a Felhasználó által megrendelt hirdetési tábla kiszállítása és a kapcsolódó ellenérték kiszámlázása.
f) A fentieken túl az Adatkezelő kezelik a technikai adatokat, ezen belül az IP címet, a 13. pontban leírtak szerint.
g) a Felhasználó címe, számlázási neve és címe az adatkezelés célja a Felhasználó által megrendelt szolgáltatáshoz kapcsolódó ellenérték kiszámlázása, bankszámlaszámát.
Ha a Felhasználó hozzájárulását adta marketing célú megkereséshez, úgy a fenti adatokon túlmenően az alábbi adatok kezelése történik:
h) Felhasználó által rögzített adatok: nem, születés ideje, lakhely, jövedelmének nagyságára, munkakörére vonatkozó adatok, Messenger, Facebook azonosító, érdeklődési preferenciák;
i) IP cím, cookie – a böngészési adatok és a Felhasználó természetes személyi adatainak összekapcsolása, a Felhasználó beazonosítása érdekében.
A Személyes adatok kezelésének célja, hogy az Adatkezelő a Felhasználó igényeinek, preferenciáinak, érdeklődési körének minél inkább megfelelő ajánlatokat és egyéb tartalmakat továbbítson a Felhasználó részére.

9. Az Adatkezelési folyamat leírása
9.1. Az adatok forrása a Felhasználó, aki a Személyes adatokat a regisztráció során, vagy később, bármely Weboldalra belépve adja meg. A regisztrációs űrlapon szereplő Személyes adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve.
9.2. A Felhasználó a Személyes adatokat önállóan adja meg. A Felhasználó az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. A Felhasználó az Adatkezelők által kért adatokon kívül jogosult más adatok megadására a profiljában, az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben is a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
9.3. Amennyiben a Felhasználó regisztrál az Adatkezelő által szervezett promóción (pl. a facebook-on), és megadja az ott kért adatait, elfogadja az adott promócióhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót. Ebben az esetben az adatok megadásával a Felhasználó nem regisztrál az érintett Weboldalon, de hozzájárul a megadott adatainak a promóció tájékoztatójában meghatározottak szerint történő kezeléséhez.
9.4. Ületi partnerek által feltöltött személyes adatainak forrása a partnernél regisztrált felhasználó, a partnerek által feltöltött személyes anyagok a partner önállóan tölti fel és felelősséget vállal ért és gondoskodik azok kezeléséről.
9.5. Az Adatkezelő egyik szolgáltatása keretében a Felhasználó által feltöltött hirdetésekre érkező érdeklődő telefonhívásokat továbbítja a Felhasználó részére. Ehhez kapcsolódóan az Adatkezelő a Felhasználó által megadott telefonszámhoz – Külső szolgáltató igénybevételével – egy egyedi, technikai telefonszámot rendel, amelyet a Felhasználó hirdetése iránt érdeklődők számára a Weboldalon keresztül hozzáférhetővé tesz. E szolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő a szolgáltatás biztosításába bevont Külső szolgáltató részére továbbítja a Felhasználó által megadott telefonszámot, illetve mind az Adatkezelő mind a Külső szolgáltató kezeli az ezen telefonszámhoz hozzárendelt technikai telefonszámot. Az adatkezelés célja, az adott hirdetés iránt érdeklődők megkeresésének továbbítása a Felhasználó felé, valamint, hogy a hirdetése hatékonyságáról (a megkeresések számáról) az Adatkezelő a Felhasználó részére tájékoztatást adjon. Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő valamint a Felhasználó jogos érdeke.
9.6. A Felhasználó által a Honlapon keresztül leadott egyedi megrendelés alapján az Adatkezelő a Felhasználó által megrendelt egyedi hirdetési táblát – alvállalkozó, mint Külső szolgáltató – igénybevételével legyártja. A megrendelés elküldése a megrendelésben foglalt szolgáltatás tekintetében a Felhasználó és az Adatkezelő között szerződéses jogviszonyt hoz létre, amely nem minősül írásban megkötött szerződésnek. E szolgáltatás biztosítása során az Adatkezelő a szolgáltatás biztosításába bevont Külső szolgáltató részére továbbítja a Felhasználó által megadott telefonszámot, szállítási nevet és a pontos szállítási címet, és a számlázási adatokat (számlázási név és cím). Az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, valamint a Felhasználó által adott megrendelés (szerződés) teljesítése.


10. A Személyes adatok érdeklődők általi megismerése
A hirdetés iránt érdeklődők a Felhasználóval a megadott Személyes adatok útján (e-mail, telefonszám) léphetnek kapcsolatba.
Ebben az esetben a kapcsolatfelvétel akkor lehetséges, ha az érdeklődő fél regisztrál a Weblapon és megadja a kapcsolatfelvételhez szükséges adatait (pl. Név, telefonszám, e-mail cím).
11. Hírlevelek, valamint marketing célú adatkezelés, EDM-ek küldése
Hirdetés küldhető postai úton, telefonon (ide értve az SMS-t is), vagy e-mailben.
A hirdetés küldésének feltétele minden esetben a Felhasználó hozzájárulása. A Felhasználó a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja.
Amennyiben a Felhasználó ahhoz hozzájárul, az Adatkezelők a megadott elérhetőségeken felveszik a kapcsolatot a Felhasználóval, és számára Hírlevelet, EDM-et küldenek.


12. Nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatkezelés
Az Adatkezelők időnként szerveznek nyereményjátékokat, melyek célja a regisztrációk számának növelése, a regisztrációk felfrissítése (aktualizálása).
A nyereményjátékon a részvétel nem kötött tétfizetéshez, vásárláshoz, így a nyereményjáték nem minősül engedély-, vagy bejelentés köteles nyereményjátéknak.
Az Adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása. Amennyiben a Felhasználó a nyereményjátékra jelentkezik, vagy a nyereményjátékon való részvétel céljából regisztrál, megadja adatait, és hozzájárul adatai kezeléséhez, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint.
Az elfogadó nyilatkozat és az adatok megadása hozzájárulásnak minősül.
A nyereményjátékon való részvétel történhet:
● Új regisztrációval. Ebben az esetben az vesz részt a nyereményjátékon, aki a megadott időszakban regisztrál.
● Regisztráció felfrissítésével. Ebben az esetben az vesz részt a nyereményjátékon, aki a megadott időszakban belép az oldalra, aktualizálja adatait, vagy új adatot ad meg.
Az Adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, sorsolás, a nyertesek tájékoztatása, a nyeremények eljuttatása. A nyereményjátékot követően az Adatkezelő a Felhasználók adatait a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelik.

13. Technikai adatok és cookie-k kezelése
Az Adatkezelők rendszere automatikusan rögzíti a Felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok – a marketing célú megkeresésre, profilalkotásra vonatkozó Felhasználói hozzájárulások esetét kivéve - egyéb Személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerjék a korábbi látogatókat.
A cookie-k az Adatkezelőket, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a Felhasználók szokásának megfelelően alakítsák ki.
A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy :
● megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a Felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,
● emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,
● elemzik a Weboldalak használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a Felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és
● figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.
Amennyiben a Weboldalakon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenítenek meg különféle tartalmakat vagy készítenek használati statisztikákat, az néhány olyan süti tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelők felügyelnek, így nincs befolyásuk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó Tájékoztatók adnak tájékoztatást. Az Adatkezelők a cookie-kat felhasználják arra, hogy a Felhasználók felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsenek meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik. A Felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse a Felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Weboldalak működése nem teljes értékű. Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban.

14. Adattovábbítás
Az Adatkezelők Személyes adatot csak akkor továbbítanak harmadik személy részére, ha ahhoz a Felhasználó egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.
Ha a Felhasználó a Weboldalon hirdető partner által hirdetett ingatlan iránt érdeklődik, és megadja elérhetőségeit, azokat az Adatkezelő - a Felhasználó hozzájárulása alapján - a hirdető részére továbbítja.
Ha a Felhasználó hirdetési tábla gyártását rendeli meg, az Adatkezelő a szolgáltatás biztosításába bevont Külső szolgáltató részére továbbítja a Felhasználó által megadott telefonszámot, szállítási nevet és a pontos szállítási címet, és a számlázási adatokat (számlázási név és cím)
Az Adatkezelők jogosultak és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló és általuk szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őket jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehetők felelőssé.
Az Adatkezelő az adattovábbításokat minden esetben dokumentálják és az adattovábbításokról nyilvántartást vezetnek.

15. Adatfeldolgozás
Az Adatkezelő a tevékenységük ellátásához jogosultak adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelők ellenőrzik az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak. Az Adatkezelő az igénybe vett adatfeldolgozókat a jelen Tájékoztatóban megjelölik.

16. Jogorvoslati lehetőségek
Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu). Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos rendeletek és jogszabályok, valamint a PTK vonatkozó rendelkezései irányadóak. Vitás kérdésekben a Miskolci Járásbíróság, 3525 Miskolc Dózsa György út 4. bíróság az illetéke